در اردیبهشت 1393 جش فارغ التحصیلی دانشجویان

با حضور خانواده محترم دانشجویان ، مقامات شهرستان و اساتید محترم برگزار گردید.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید