شرایط درخواست صدور دانشنامه المثنی

1.ارائه درخواست کتبی به معاونت دانشجوئی مبنی بر مفقود شدن اصل دانشنامه وتقاضای صدور المثنی

2.ارائه فرم تعهد نامه و فرم استشهاد محلی با امضای سه نفر شاهد که گواهی امضاء توسط یکی از مراجع رسمی(محضر ثبت اسناد و املاک) می بایست تائید شده و شماره و تاریخ و امضاء و مهر گردد.

3.نشر آگهی در یکی از روزنامه یا جراید کثیرالانتشار کشور در سه نوبت ( دوهفته یکبار با هزینه شخص درخواست کننده) مبنی بر مفقود شدن دانشنامه تحصیلی

4. پس از انجام و ارائه موارد فوق صدور دانشنامه المثنی، طی مراحل اداری صورت می پذیرد که زمانبر می باشد.

                                                                                                         امور دانشجوئی  مؤسسه آموزش عالی ناصر خسرو 

 

فرم استشهاد محلی 

اینجانبان امضاء کنندگان زیر گواهی می دهیم: دانشنامه دائم

صادره از: …………………….. به شماره: …………………….. مورخ: ……………………….

متعلق به:

خانم/آقای: …………………………………… فرزند: ……………………… دارای شناسنامه شماره: …………………………………. صادره از: …………………………….. متولد: ………………………………. ساکن شهر: …………………. خیابان: ……………………………… کوچه: ………………………………  شماره: …………………………. مفقود شده است.

1-نام ونام خانوادگی ونشانی محل سکونت نفر اول:

امضاء

 2-نام ونام خانوادگی ونشانی محل سکونت نفر دوم:

امضاء

 3-نام ونام خانوادگی ونشانی محل سکونت نفر سوم:

امضاء

فرم مربوط به مفقود شدن مدرک

تعهد نامه

 

اینجانب …………………………………………فرزند ……………………………… دارای شماره شناسنامه ………………………. صادره از …………………. متولد ……………… فارغ التحصیل سال ……………….. از موسسه آموزش عالی ناصرخسرو که گواهی موقت/ریز نمرات/ دانشنامه خود را به شماره …………………. مورخ ………………… دریافت نموده ام.

ضمن تقدیم یکبرگ استشهاد محلی که به تایید مراجع صلاحیت دار رسیده است اعلام می دارم مدرک فوق الذکر را مفقود نموده ام(شده است) و تعهد می نمایم در صورتیکه مدرک مذکور پیدا شد آن را در اسرع وقت به اداره امور فارغ التحصیلان موسسه آموزش عالی ناصر خسرو تحویل نمایم و در صورتیکه مورد سوء استفاده قرار گیرد عواقب مرتب بر آنرا می پذیرم.

آدر س کامل متقاضی :

شماره تلفن :

نام و نام خانوادگی

                                                                                                                                  تاریخ و امضاء          

طراحی سایت
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازی