گروه هنری هیرو

 

در اهمیت عکس و عکس خوب در اطلاع رسانی، اخبار و ارائه گزارش هیچ شکی نیست. شاید آنچه در تصویر بیان شود در متن نتوان آنرا به خوبی مطرح کرد. علیرغم اینکه در بخش ها ی مختلف در حد امکان عکس همراه متن وجود دارد برخی از عکس های ارسالی دانشجویان در این صفحه اضافه شده است. از عزیزانی که علاقه مند به مشارکت می باشند انتظار دارد که عکس های انتخابی خود را به امور فرهنگی و یا با ایمیل موسسه برا ی ما بفرستند.

برخی عکس های منتخب از فعالیت های دانشجویی

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید