شرایط درخواست برای صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات(المثنی)

  1. ارائه درخواست به امور فارغ التحصیلان مبنی برمفقود شدن اصل گواهینامه موقت پایان تحصیلات و تقاضای صدور المثنی
  2. ارائه فرم تعهد نامه و فرم استشهاد محلی ( فرم زیر) با امضاء سه نفر شاهد که گواهی امضاء توسط محضر ثبت اسناد و املاک می بایست تائید شده و شماره و تاریخ و امضاء و مهر گردد.

به نام خدا

استشهاد محلی

اینجانبان امضاء کنندگان زیر گواهی می نماییم : دانشنامه دائم / گواهینامه موقت

صادره از:                     به شماره:                   مورخ:                             متعلق به:

خانم/آقای:                                  فرزند:                           دارای شناسنامه شماره:

 صادره از:                                   متولد:                                         ساکن شهر:

  خیابان:                                   کوچه:                                              شماره:

مفقود شده است.

نام ونام خانوادگی ونشانی محل سکونت نفر اول:

امضاء

نام ونام خانوادگی ونشانی محل سکونت نفر دوم:

امضاء

نام ونام خانوادگی ونشانی محل سکونت نفر سوم:

امضاء

محل تائید یکی از مراجع رسمی: محضر اسناد رسمی/ کلانتری محل/ یکی از سازمانهای دولتی یا یکی از نهادهای انقلابی

طراحی سایت
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازی