بسمه تعالی

F2024

فرم درخواست مرخصی تحصیلی

« ترک تحصیل موقت »

اداره محترم آموزش موسسه آموزش عالی ناصر خسرو

اینجانب ……………………. فرزند……….. دانشجوی رشته …………… به شماره دانشجویی……………..که تاکنون …… نیمسال از ترک تحصیل موقت استفاده نموده ام با اطلاع از مقررات مربوط به مرخصی تحصیلی موقت که در حاشیه نامه نوشته شده و با توجه به دلایل و مدارک پیوست تقاضای ترک تحصیل موقت در ترم ……… سال تحصیلی ……13 ……13 را دارم. خواهشمند است موافقت فرمایند تا مرخصی تحصیلی برای اینجانب  صادر گردد. بدیهی است مسئولیت هرگونه اشکال آموزشی از جمله سنوات تحصیلی انتخاب واحد ناشی از این ترک تحصیل موقت بعهده اینجانب بوده و در آینده هیچگونه اعتراضی را نخواهم داشت و ضمنا قبل از کسب موافقت کتبی موسسه در کلیه کلاس های درسی شرکت خواهم کرد.

دلایل دانشجو :

                                                                                     نام و امضاء دانشجو                                 تاریخ

قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی استفاده از مرخصی تحصیلی : ماده 33 : دانشجو می تواند در هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر برای یک نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته برای دو نیمسال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده نماید. تبصره : مدت مرخصی تحصیلی جزو حداکثرسنوات مجاز به تحصیل در هر دوره محسوب می شود. طبق ماده 35 ترک تحصیل دانشجویان بدون کسب اجازه انصراف از تحصیل محسوب می شود.

توضیح : براساس اعلام نظر شورای آموزشی در صورت داشتن عذر موجه و موافقت دانشکده محل تحصیل می توانند از یک ترم دیگر مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات استفاده نمایند.

شماره:

تاریخ

معاون محترم آموزشی موسسه

با سلام؛

درخواست ترک تحصیل موقت خانم/آقای……. ………………………………به شماره دانشجویی….. ……………………………

با توجه به دلایل و مدارک ارائه شده مورد موافقت قرار گرفت  ÿ              نگرفت      .

خواهشمند است نسبت به صدور مرخصی تحصیلی نیمسال ……………….. سال تحصیلی…….13 ……..13 نامبرده اقدام فرمایند. بدیهی است هرگونه اشکال آموزشی احتمالی بعهده خود دانشجو بوده و موسسه هیچگونه مسئولیتی در این مورد نخواهد پذیرفت.ضمنا” ترک تحصیل در سنوات تحصیلی ایشان محاسبه خواهد شد.

                                                                                                                                 اداره آموزش

با کتابخانه تسویه حساب کرده است :                                                                            مهر و امضاء مسئول کتابخانه

1- وام تحصیلی ترم… ………… سال تحصیلی ……… را دریافت داشته اند و تعهد محاسبه سنوات استفاده از وام ها را سپرده اند.

2- کتبا” درخواست نموده اند وام تحصیلی برقرار شده صندوق های رفاه دانشجویان برگشت داده شود.

                                                                                                                              امور مالی

با صدور ترک تحصیل موقت دانشجوی فوق الذکر موافقت می شود.           بلی   ÿ       خیر      

                                                                                                               معاون آموزشی موسسه

طراحی سایت
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازی