قرارگیری پوستر

جناب آقای “علیرضا عزیزی بهروز” دانشجوی کارشناسی ارشد رشته “ارتباط تصویری در 10 فینالیست جشنواره حیات وحش روسیه