بوفه و رستوران

رستوران و بوفه موسسه به منظور رفاه حال دانشجویان برخی خدمات مورد نیاز را تامین کرده و می تواند به کمک دانشجویان و نظارت آنان بهتر و مرتبا ارتقا یابد . خدمات رستوران و بوفه بر عهده پیمانکار بوده و پیمانکار ملزم است مواردی مهم در رابطه با کیفیت و قیمت را رعایت نماید . قیمت ها باید در محل رستوران و بوفه نصب شده باشد و دانشجویان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از قیمت ها و عدم رعایت نکات بهداشتی و کیفی موضوع را به امور دانشجوئی انتقال دهند . نمایندگان دانشجویان حق دارند در هر زمان از محل بوفه و رستوران بازدید نموده گزارش خود را برای انجام اقدامات لازم به امور دانشجوئی منعکس نمایند .

برای خرید ژتون غذا ، دانشجویان باید از قبل پیش بینی و حضور خود را اعلام نمایند . تهیه غذای گرم با سوبسید، صرفا با خرید ژتون امکان پذیر است در غیر اینصورت دانشجویان می توانند از بوفه غذای خود را تامین نمایند .