خدمات درمانی و پزشکی

دانشجویان در ابتدای ورود به موسسه لازم است نسبت به تکمیل پرونده پزشکی خود زیر نظر مشاور اقدام نمایند. اطلاعات پایه جمع آوری شده توسط مشاور پزشکی محرمانه بوده و صرفا در اختیار افراد مسئول و ذیصلاح می باشد . این اطلاعات به موسسه ومشاوران کمک می نماید که در مواقع لزوم به دانشجو کمک نمایند. لازم است دانشجویان عزیز نسبت به تکمیل دقیق فرم های ارائه شده از سوی مشاور اقدام نمیاند تا خدای ناکرده در مواقع اضطراری موسسه و همکاران بتوانند کمک نمایند.
در طول دوره آموزش در موسسه در مقاطع مختلف بنا به ضرورت معایناتی صورت گرفته و اطلاعات شما بروز خواهد شد . مطمنا در صورتیکه دانشجویان برای تکمیل به موقع اطلاعات خود در هر مرحله اقدام نمایند پس از مدتی پرونده دقیق و کامل پزشکی خود را به عنوان یک مرجع مناسب در اختیار خواهند داشت.
به جز مشاور درمانی که بر اساس برنامه در موسسه حاضر می باشند امکان دریافت کمک های اولیه و خدمات پزشکی در حد مختصر در موسسه فراهم بوده و درمواقع اورژانس با توجه به هماهنگی انجام شده از خدمات اورژانس شهرستان استفاده می شود . کارکنان موسسه تماما دوره خدمات درمانی و کمک ها ی اولیه را دیده اند و می توان با کمک همکاران موسسه در مواقع خاص به کمک نیازمندان شتافت .