خدمات تکثیر و چاپ

خدمات تکثیر و چاپ شامل خدماتی است که توسط موسسه از طریق شخص ثالث در اختیار دانشجویان قرار می گیرد . قیمت خدمات کمتر از خدمات جاری در سطح شهر بوده و جدول قیمت ها باید در محل مشخص به رویت دانشجویان برسد . برخی از لوازم التحریر مصرفی نیز توسط این دفتر ارائه می گردد. نمایندگان دانشجویان می توانند ضمن کنترل فعالیت های این دفتر ، در صورتیکه برای افزایش و ارتقا خدمات نظری دارند به مدیر امور دانشجوئی منتقل نمایند . خدمات این دفتر زیر نظر مدیر امور دانشجوئی می باشد.