وام صندوق رفاه (وام تحصیلی)

دانشجویان می توانند برا ی جبران برخی از هزینه های تحصیلی از وام صندوق رفاه استفاده نمایند . بدین منظور لازم است با امور دانشجوئی – خانم شمسی – تماس گرفته و ضمن تکمیل فرم درخواست جهت انجام اقدامات اداری هماهنگ نمایند. دستورالعمل ها و فرم های مربوط به وام دانشجوئی به صورت زیر است:

روش درخواست وام

آئین نامه وام صندوق رفاه – به فصل دوم صفحه 7 به بعد مراجعه شود.

فرم تعهد محضری – شماره سه