دانشجویان کارشناسی ارشد که تمایل دارند تا پایان شهریور ۱۴۰۰ از #پایان_نامه خود دفاع نمایند می بایست فرم آمادگی دفاع ( فرم شماره ۵ ) را تا پایان مرداد ۱۴۰۰ ارائه می کردند باتوجه به تقاضای برخی دانشجویان ، مهلت مذکور فقط تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ تمدید می گردد.
یادآوری می گردد امکان تمدید مجدد نخواهد بود.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید