تقویم آموزشی

مؤسسه آموزش عالی ناصرخسرو در نیمسال اول سال تحصیلی 1401 -1400

1 انتخاب واحد نیمسال اول  ( توسط خود دانشجو و بصورت اینترنتی )   27 ، 28 و 29 شهریور 1400
2 ثبت نام با تأخیر ( توسط خود دانشجو و بصورت اینترنتی ) 3  مهر
3 شروع کلاسها 1  مهر
4 حذف و اضافه نیمسال اول 15 و 16 مهر
5 مهلت انتخاب درس معرفی به استاد و ارسال نمره آن 28  شهریور  الی  15 مهر
6 آخرین مهلت حذف اضطراری (صرفاً یک درس نظری با رعایت حداقل واحدها ) 11 الی  15 دی
7 مهلت معرفی دانشجویان جهت کار آموزی به ادارات ، شرکتها ، مؤسسات و … 20 مهر
8 آخرین مهلت حذف ترم 15 دی
9 مهلت تحویل کار عملی و پروژه  به استاد 30 دی
10 مهلت انتخاب درس کارآموزی 10 مهر
11 پایان کلاسهای درسی نیمسال اول 30  دی
12 شروع امتحانات 2 بهمن
13 پایان امتحانات نیمسال اول 14 بهمن 1400

یادآوری ها :

  • انتخاب واحد از طریق سیستم آموزش و بصورت اینترنتی انجام خواهد شد و انتخاب واحد حضوری امکانپذیر نیست.
  • مسئولیت اخذ درس ، رعایت پیش نیازی و هم نیازی براساس سرفصل مصوب بعهده دانشجو خواهد بود.
  • انتخاب واحد دانشجویان مجاز به ادامه تحصیل ، براساس مقررات و آئین نامه های آموزشی الزامی است.
  • آن دسته از دانشجویانی که در زمان حذف و اضافه اقدام به ثبت نام نمایند مشمول اخذ حداقل واحد خواهند بود.
  • دانشجویان محترم توجه نمایند از پرداخت شهریه بصورت نقدی و یا فیش دستی خودداری نموده و برای پرداخت از طریق لینک پرداخت الکترونیکی پروفایل خود اقدام نمایند.

                                                                                                         معاون آموزشی و پژوهشی

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید