تقویم آموزشی مؤسسه آموزش عالی ناصرخسرو در نیمسال دوم 1402-1401

1 انتخاب واحد نیمسال دوم  ( توسط خود دانشجو و بصورت اینترنتی )

کارشناسی ارشد

کاردانی و کارشناسی

 

23  الي 24  بهمن 1401

29 و 30    بهمن 1401 

2 ثبت نام با تأخیر ( توسط خود دانشجو و بصورت اینترنتی ) 1   اسفند
3 شروع کلاسها

                 کارشناسی ارشد    27  بهمن   و   کاردانی و کارشناسی  2 اسفند 1401

4 حذف و اضافه نیمسال دوم 6  و 7  اسفند
5 مهلت انتخاب درس معرفی به استاد و ارسال نمره آن 19 بهمن  الی  5 اسفند
6 آخرین مهلت حذف اضطراری (صرفاً یک درس نظری با رعایت حداقل واحدها ) 17 خرداد
7 مهلت معرفی دانشجویان جهت کار آموزی به ادارات ، شرکتها ، مؤسسات و … 11 اسفند
8 آخرین مهلت حذف ترم 19 خرداد
9 مهلت تحویل کار عملی و پروژه  به استاد 31  خرداد
10 مهلت کارآموزی 31  مرداد
11 پایان کلاسهای درسی نیمسال دوم 31  خرداد 1402
12 شروع امتحانات میان ترم 5  ارديبهشت
12 شروع امتحانات پايان ترم 1 تير
13 پایان امتحانات نیمسال دوم 15  تیر  1402

یادآوری ها :

  • انتخاب واحد از طریق سیستم آموزش و بصورت اینترنتی انجام خواهد شد و انتخاب واحد حضوری امکانپذیر نیست.
  • مسئولیت اخذ درس ، رعایت پیش نیازی و هم نیازی براساس سرفصل مصوب بعهده دانشجو خواهد بود.
  • انتخاب واحد دانشجویان مجاز به ادامه تحصیل ، براساس مقررات و آئین نامه های آموزشی الزامی است.
  • آن دسته از دانشجویانی که در زمان حذف و اضافه اقدام به ثبت نام نمایند مشمول اخذ حداقل واحد خواهند بود.
  • دانشجویان محترم توجه نمایند از پرداخت شهریه بصورت نقدی و یا فیش دستی خودداری نموده و برای پرداخت از طریق لینک پرداخت الکترونیکی پروفایل خود اقدام نمایند.

                                                                                                         معاون آموزشی و پژوهشی

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید