تقویم آموزشیمؤسسه آموزش عالی ناصرخسرو در نیمسال دوم 1400-1399

1 انتخاب واحد نیمسال دوم  ( توسط خود دانشجو و بصورت اینترنتی )  20  الي 23  بهمن 99
2 ثبت نام با تأخیر ( توسط خود دانشجو و بصورت اینترنتی ) 25  بهمن
3 شروع کلاسها 26  بهمن
4 حذف و اضافه نیمسال دوم 8  ، 9  اسفند
5 مهلت انتخاب درس معرفی به استاد و ارسال نمره آن 20  بهمن  الی  7 اسفند
6 آخرین مهلت حذف اضطراری (صرفاً یک درس نظری با رعایت حداقل واحدها ) 12  و 13  خرداد 1400
7 مهلت معرفی دانشجویان جهت کار آموزی به ادارات ، شرکتها ، مؤسسات و … 13 اسفند 99
8 آخرین مهلت حذف ترم 13 خرداد 1400
9 مهلت تحویل کار عملی و پروژه  به استاد 27  خرداد
10 مهلت کارآموزی 28  مرداد
11 پایان کلاسهای درسی نیمسال دوم 27  خرداد
12 شروع امتحانات میان ترم 28 فروردین
12 شروع امتحانات پايان ترم 29  خرداد
13 پایان امتحانات نیمسال دوم 10  تیر  1400

یادآوری ها :

  • انتخاب واحد از طریق سیستم آموزش و بصورت اینترنتی انجام خواهد شد و انتخاب واحد حضوری امکانپذیر نیست.
  • مسئولیت اخذ درس ، رعایت پیش نیازی و هم نیازی براساس سرفصل مصوب بعهده دانشجو خواهد بود.
  • انتخاب واحد دانشجویان مجاز به ادامه تحصیل ، براساس مقررات و آئین نامه های آموزشی الزامی است.
  • آن دسته از دانشجویانی که در زمان حذف و اضافه اقدام به ثبت نام نمایند مشمول اخذ حداقل واحد خواهند بود.
  • دانشجویان محترم توجه نمایند از پرداخت شهریه بصورت نقدی و یا فیش دستی خودداری نموده و برای پرداخت از طریق لینک پرداخت الکترونیکی پروفایل خود اقدام نمایند.

                                                                                                         معاون آموزشی و پژوهشی

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید