تقویم آموزشی مؤسسه آموزش عالی ناصرخسرو در نیمسال اول سال تحصیلی 1400 -1399

1 انتخاب واحد نیمسال اول  ( توسط خود دانشجو و بصورت اینترنتی )  29  و 30  شهریور 99
2 ثبت نام با تأخیر ( توسط خود دانشجو و بصورت اینترنتی ) 5  مهر
3 شروع کلاسها 1  مهر
4 حذف و اضافه نیمسال اول 12 و 13 مهر
5 مهلت انتخاب درس معرفی به استاد و ارسال نمره آن 29  شهریور  الی  12 مهر
6 آخرین مهلت حذف اضطراری (صرفاً یک درس نظری با رعایت حداقل واحدها ) 6  الی  11 دی 99
7 مهلت معرفی دانشجویان جهت کار آموزی به ادارات ، شرکتها ، مؤسسات و … 10 مهر
8 آخرین مهلت حذف ترم 11 دی  99
9 مهلت تحویل کار عملی و پروژه  به استاد 25 دی 99
10 مهلت انتخاب درس کارآموزی 10 مهر
11 پایان کلاسهای درسی نیمسال اول 25  دی 99
12 شروع امتحانات 27 دی 99
13 پایان امتحانات نیمسال اول 9 بهمن  99

 

یادآوری ها :

  • انتخاب واحد از طریق سیستم آموزش و بصورت اینترنتی انجام خواهد شد و انتخاب واحد حضوری امکانپذیر نیست.
  • مسئولیت اخذ درس ، رعایت پیش نیازی و هم نیازی براساس سرفصل مصوب بعهده دانشجو خواهد بود.
  • انتخاب واحد دانشجویان مجاز به ادامه تحصیل ، براساس مقررات و آئین نامه های آموزشی الزامی است.
  • آن دسته از دانشجویانی که در زمان حذف و اضافه اقدام به ثبت نام نمایند مشمول اخذ حداقل واحد خواهند بود.
  • دانشجویان محترم توجه نمایند از پرداخت شهریه بصورت نقدی و یا فیش دستی خودداری نموده و برای پرداخت از طریق لینک پرداخت الکترونیکی پروفایل خود اقدام نمایند.

           معاون آموزشی            

 

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید