تقویم آموزشی

مؤسسه آموزش عالی ناصرخسرو در نیمسال دوم 99-98

1 انتخاب واحد نیمسال اول  ( توسط خود دانشجو و بصورت اینترنتی )  18  و 19  بهمن 98
2 ثبت نام با تأخیر ( توسط خود دانشجو و بصورت اینترنتی ) 26  بهمن
3 شروع کلاسها 20  بهمن
4 حذف و اضافه نیمسال اول 2 و 3 اسفند
5 مهلت انتخاب درس معرفی به استاد و ارسال نمره آن 19  بهمن  الی  8  اسفند
6 آخرین مهلت حذف اضطراری (صرفاً یک درس نظری با رعایت حداقل واحدها ) 3  الی  9  خرداد 99
7 مهلت معرفی دانشجویان جهت کار آموزی به ادارات ، شرکتها ، مؤسسات و … 15 اسفند
8 آخرین مهلت حذف ترم 3  خرداد 99
9 مهلت تحویل کار عملی و پروژه  به استاد 22  خرداد 99
10 مهلت انتخاب درس کارآموزی 24 بهمن
11 پایان کلاسهای درسی نیمسال اول 22  خرداد 99
12 شروع امتحانات 23  خرداد 99
13 پایان امتحانات نیمسال اول 5  تیر  99

 

یادآوری ها :

  • انتخاب واحد از طریق سیستم آموزش و بصورت اینترنتی انجام خواهد شد و انتخاب واحد حضوری امکانپذیر نیست.
  • مسئولیت اخذ درس ، رعایت پیش نیازی و هم نیازی براساس سرفصل مصوب بعهده دانشجو خواهد بود.
  • انتخاب واحد دانشجویان مجاز به ادامه تحصیل ، براساس مقررات و آئین نامه های آموزشی الزامی است.
  • آن دسته از دانشجویانی که در زمان حذف و اضافه اقدام به ثبت نام نمایند مشمول اخذ حداقل واحد خواهند بود.
  • دانشجویان محترم توجه نمایند از پرداخت شهریه بصورت نقدی و یا فیش دستی خودداری نموده و برای پرداخت از طریق لینک پرداخت الکترونیکی پروفایل خود اقدام نمایند.

           معاون آموزشی            

 

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید