به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز رسانده می شود در ایام امتحانات و برگزاری ژوژمان ها و ارائه کارهای علمی از تاریخ 24 دی ماه 1401 لغایت 13 بهمن ماه 1401، سرویس ایاب و ذهاب شرکت اتوبوسرانی برقرار است.
ساعت شروع حرکت از ایستگاه میدان امام خمینی (ره):
– صبح ها ساعت 8:30 و 10
– بعدازظهر ساعت 13
ضمنا سرویس برگشت نیز برقرار است.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید