پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد ( تکمیل ظرفیت ورودی بهمن ۱۴۰۰)

💥پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد ( تکمیل ظرفیت ورودی بهمن ۱۴۰۰ عطف به بخشنامه اخیر وزارت علوم،تحقیقات و فناوری، موسسه آموزش عالی ناصرخسرو در مرحله تکمیل ظرفیت سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ با ظرفیت محدود در [...]