آثار منتخب دومين سمپوزيوم ملى روز جهانى گرافيك در بلوار خيابان شريعتى ساوه توسط معاونت خدمات شهرى شهردارى ساوه نصب گردید.

 

 

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید