تلفن تماس:

 

1- کارشناس آموزش رشته های هنر و معماری ، روانشناسی ، مترجمی زبان  و بیمه

3-42478001086 داخلی 109 خانم مولودی

2- کارشناس آموزش  رشته های حسابداری و اموراداری

3-42478001086 داخلی 108 خانم شریعت

3- کارشناس آموزش رشته های مدیریت بازرگانی – مقاطع کاردانی و کارشناسی

3-42478001086 داخلی 119 خانم میرزائی

  

 -ایمیل امور آموزش :

education@hnkh.ac.ir

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید