در این بازدید مکان های مختلف موسسه اعم از کلاسها، کارگاه ها، خوابگاه دانشجویی و… خدمت نماینده محترم و همراهان ایشان معرفی گردید. همچنین ایشان پیرامون کارآفرینی در رشته های هنر با اساتید حاضر جلسه ای برگزار گردید.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید