طراحی و رنگ آمیزی تخم مرغ های نوروزی سال 98 توسط دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی رشته گرافیک موسسه به راهنمایی سرکار خانم افسانه درویش مدیر گروه رشته گرافیک، تحت نظارت خدمات شهری سازمان شهرداری ساوه در روزهای پایانی سال 97 انجام شد.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید