گروه های آموزشی : در حال حاضر موسسه در چهار گروه اصلی از طریق کنکور سراسری ارشد، دانشجو جذب می نماید.

• گروه حسابداری  • گروه مدیریت  • گروه هنر  • گروه روانشناسی بالینی

رشته های مرتبط با این گروه ها شامل مدیریت بازرگانی، حسابرسی، مدیریت مالی، حسابداری و ارتباط تصویری می باشد.

• معرفی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

• معرفی کارشناسی ارشد حسابرسی

• چارت درسی مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی – ارشد

• چارت درسی حسابرسی- ارشد

•  چارت درسی  مدیریت بازرگانی، بازرگانی داخلی – ارشد

• چارت درسی بازاریابی – ارشد

• چارت درسی حسابداری – ارشد

• چارت درسی ارتباط تصویری – ارشد

• چارت درسی حسابرسی – ارشد

• چارت درسی روانشناسی بالینی – ارشد

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید