امور تحصیلات تکمیلی مسئولیت های مربوط به کلیه امور دانشجویان کارشناسی ارشد در رابطه با ثبت نام ، انتخاب واحد و برنامه ها و امتحانات … را برعهده دارد. با توجه به اهمیت فرآیند تصویب پروپوزال و تهیه پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد، برخی خدمات آموزشی در این رابطه با امور تحصیلات تکمیلی خواهد بود. مسائل کلی آموزشی اعم از ثبت نام و انتخاب واحد مشابه دانشجویان سایر مقاطع با استفاده از سیستم آموزش انجام می گیرد.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید