دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۸-۹۷ جهت تکمیل فرم کارنامه سلامت روان و جسم به سایت زیر مراجعه نمایند.

https://portal.saorg.ir/mentalhealth

ضمنا تکمیل فرم مذکور الزامی است
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با خانم مولودی داخلی ۱۰۹ و خانم شمسی داخلی ۱۱۴ تماس حاصل نمائید.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید