کانون‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی به عنوان یکی از شاخص‌ترین نمادهای مشارکت دانشجویی، در تحقق امر ‹‹ توسعه فرهنگی ›› دارای نقش بزرگ و غیر قابل انکار بوده و بستر مناسبی برای به فعالیت درآمدن خلاقیت‌ها، ظهور و بروز استعدادها و بالندگی فرهنگی فراهم می‌نماید و از همین رو همواره مرکز توجه قشر فرهیخته دانشجو می‌باشند.

کانون ها و انجمن های فعال در مؤسسه:

کانون طراحی و دوخت نقش هنر

کانون قرآن و عترت

انجمن علمی دانشجوئی روانشناسی

انجمن علمی دانشجوئی گرافیک

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید