کیک تولد امام رضا عليه السلام با مسئولیت هیئت الرضا آباده شیراز و همچنین مشارکت جمعی ازخیرین ساوه توسط قنادان ساوه به سرپرستی “اقای حامد چراغی دانش آموخته موسسه آموزش عالى ناصر خسرو” که چندین سال انجام می شود آماده سازی و پس از نماز صبح در روز ولادت امام رضا عليه السلام بین زائران توزیع گردید.

کار آماده سازی این کیک ظرف مدت 24 ساعت تماما توسط قنادان شهر ساوه انجام شده است.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید