امور فرهنگی یا فوق برنامه مسئولیت های برنامه ریزی و مدیریت برنامه های تفریحی، ورزشی … را برعهده داشته و با هماهنگی گروه های دانشجویی در طول سال تحصیلی برنامه هایی را دنبال می کنند . این برنامه ها در سرفصل های زیر قابل شناسایی است .
– مسافرت های زیارتی سیاحتی
– بازدیدهای علمی، تفریحی
– برگزاری نمایشگاه ها ، برپایی سخنرانی ها و محفل های ادبی ، علمی و دینی
– تشکیل گروه های هنری
– مسابقات ورزشی و هنری
– برگزاری مراسم مناسبتی، اعیاد ، مراسم مذهبی
– تشکیل گروه های نشریه ، شعر و ادبیات و انتشار نشریه های دانشجویی

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید