تلفن تماس:

1- کارشناس رشته های ارتباط تصویری ،  روانشناسی و پژوهش هنر

3-42478001086 داخلی 109 خانم مولودی

2- کارشناس رشته های حسابداری ، حسابرسی و مدیریت بازرگانی

3-42478001086 داخلی 108 خانم شریعت

 

ایمیل امور آموزش :

education@hnkh.ac.ir

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید