• تلفن تماس:

داخلی ۱۰۹ خانم مولودی رشته های روانشناسی بالینی و هنر
داخلی ۱۰۸ خانم شریعت رشته های حسابداری و مدیریت

  • ایمیل امور پژوهشی:

research[AT]hnkh.ac.ir

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید