“گروه حسابداری و مدیریت”
 • آقای محمد حامد خانمحمدی
 • آقای داود گرجی زاده
 • آقای مجید مرادی
 • آقای سیدمهام الدین طباطبائی
 • خانم بی تا پارسا
 • آقای فرهنگ آبرومندی
 • آقای مهران متین فرد
 • آقای فرزین خوشکار
 • خانم مریم صفرپور

 

 

” گروه هنر  “
 • آقای منصور مهرنگار
 • آقای عبدالرضا چارئی
 • آقای امیرحسن ندائی
 • آقای بهنام زنگی
 • آقای پژمان دادخواه
 • آقای حسین شجاعی

 

” گروه روانشناسی بالینی  “

 

 • آقای سید کاظم ملکوتی
 • خانم مریم موسوی نیک
 • خانم فرزانه رحیم پور
 • آقای رحمت الله عظیمی
 • خانم فیروزه جعفری
 • آقای محمد نوری
 • آقای حسن ارمی

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید