دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۳۹۸ جهت اخذ درس پایان نامه در نیمسال دوم و بهمن ۹۹ ، لازم است فرم انتخاب واحد پایان نامه را از سایت موسسه دانلود و پس از تکمیل به آدرس education@hnkh.ac.ir ایمیل نمایند
ضمنا بصورت علی الحساب مبلغ ۱۵ میلیون ریال به حساب موسسه واریز نمایند.
امور آموزش

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید