ضمن تشکر از دانشجویانی که در موعد مقرر نسبت به پرداخت شهریه خود اقدام می نمایند به اطلاع می رساند جهت واریز شهریه می توانید از طریق پروفایل خود در سیستم آموزش و مالی و یا از شماره کارت های زیر استفاده نمائید و تصویر فیش واریزی به آی دی خانم صفا امور مالی و یا hnkhuni@ ارسال تا ثبت شود ضمنا اصل فیش واریزی را نزد خود نگه دارید.

شماره کارت مجازی بانک ملت
۶۱۰۴،۳۳۷۶،۴۷۷۰،۶۳۱۴

شماره کارت مجازی بانک ملی
۶۰۳۷،۹۹۷۵،۹۹۱۸،۷۰۰۳

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید