دانشجویان عزیز که با ارسال ایمیل به دفتر پژوهش درخواست بررسی پیش پروپوزال ، پروپوزال ، دفاع پایان نامه و … دارند لطفا بصورت روزانه ایمیل خود را کنترل نمایند درصورت عدم پاسخ با کارشناس مربوطه در اداره آموزش تماس حاصل نمایند.
بررسی پیش پروپوزال حدود یک هفته و بررسی پروپوزال و دفاع از پایان نامه حدود یک ماه زمان لازم است درصورت وجود هرگونه نواقصی و یا ایراد در مستندات ارائه شده ، زمان بررسی افزایش می یابد.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید