در استعلامات انجام شده از اساتید مشاهده گردیده برخی از دانشجویان پروپوزال و یا پایان نامه خود را بدون تائید و گاها بدون اطلاع و هماهنگی با اساتید راهنما و مشاور به دفتر پژوهش ایمیل می نمایند مقتضی است الزاما تائیدیه اساتید راهنما و مشاور اخذ و مستندات آن ارائه گردد درغیراینصورت مورد قبول نبوده و درخواست ها بایگانی خواهد شد.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید