تحویل دستکش های بیمارستانی اهدایی از موسسه آموزش عالى ناصر خسرو به بیمارستان شهید مدرس ساوه

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید