به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد رسانده می شود بمنظور آشنائی با قوانین ، مقررات و آئین نامه های آموزشی و پژوهشی در ساعت ۲۰ روز چهارشنبه تاریخ ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ در محل سامانه الکترونیکی برگزار خواهد شد.
حضور کلیه دانشجویان الزامی است.
در هنگام ورود نام و نام خانوادگی و شماره دانشجوئی ثبت شود.

لینک ورود به جلسه 👇👇👇👇

http://vc2.hiwebinar.ir/r9dvihrvl81y

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید