دانشجویانی که برای اقامت با هماهنگی امور دانشجویی می توانند از خوابگاه های موسسه با نرخ مناسبی استفاده نمایند.
امکان اقامت دائمی و استفاده از این خوابگاه ها در طول ترم و سال نیز فراهم است و دانشجویانی که برای اقامت دائمی بخواهند از تسهیلات اشاره شده استفاده نمایند لازم است قبل از شروع هر ترم ثبت نام کرده تا با هماهنگی محل خوابگاه قطعی و مشخص شود. صرفا دانشجویان دختر می توانند از این امکان استفاده نمایند. و امیدوارم که بتوانیم شرائط بهتری را برای آینده نزدیک برای همه عزیزان فراهم کنیم .

آیین نامه داخلی استفاده از خوابگاه دانشجویی

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید