به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز رسانده می شود با توجه به اعلام وزارت علوم لازم است کلیه موضوعات پایان نامه ها در سامانه همانند جو ثبت گردد.
مقتضی است دانشجویانی که در مراحل پایان نامه هستند به این سامانه مراجعه و موضوعات خود را ثبت نمایند.

راهنما استفاده از سامانه همانندجو

شناسه سامانه همانندجو

ایمیل نماینده :
fatehpour[AT]hnkh.ac.ir

شناسه :
B7yHi

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید