گروه های آموزشی : در حال حاضر موسسه در چهار گروه اصلی از طریق کنکور سراسری ارشد، دانشجو جذب می نماید.

• گروه حسابداری  • گروه مدیریت  • گروه هنر  • گروه روانشناسی بالینی

رشته های مرتبط با این گروه ها شامل مدیریت بازرگانی، حسابرسی، مدیریت مالی، حسابداری و ارتباط تصویری می باشد.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید