• تا چه زمانی بعد از دفاع میتوانیم مقاله مستخرج از پایان نامه را ارائه دهیم؟

حداکثر تا یکسال بعد از تاریخ دقیق دفاع مقاله باید چاپ شده باشد.

 

  • تا چه زمانی بعد از ارائه پیش پروپوزال اساتید راهنما و مشاور تعیین می شوند؟

2هفته کاری

 

  • تا چه زمانی بعد از ارائه پروپوزال به امور پژوهشی جواب شورا پژوهشی اعلام میشود؟

1 ماه کاری

 

  • بعد از ارائه پروپوزال به شورا پژوهشی چندماه بعد می توانیم دفاع کنیم؟

6 ماه بعد از تاریخ شورا پژوهشی، در ماه پنجم باید اقدام توسط دانشجو صورت گیرد.

 

  • برای ثبت ایمیل و شناسه نماینده موسسه آموزش عالی ناصرخسرو در سامانه همانندجو ، چه آدرس و شناسه ای را باید وارد کنیم؟

ایمیل نماینده :
fatehpour[AT]hnkh.ac.ir

شناسه : IJEKQD

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید