1-تا چه زمانی بعد از دفاع میتوانیم مقاله مستخرج از پایان نامه را ارائه دهیم؟

حداکثر تا یکسال بعد از تاریخ دقیق دفاع مقاله باید چاپ شده باشد.

 

2-تا چه زمانی بعد از ارائه پیش پروپوزال اساتید راهنما و مشاور تعیین می شوند؟

2هفته کاری

 

3-تا چه زمانی بعد از ارائه پروپوزال به امور پژوهشی جواب شورا پژوهشی اعلام میشود؟

1 ماه کاری

 

4-بعد از ارائه پروپوزال به شورا پژوهشی چندماه بعد می توانیم دفاع کنیم؟

6 ماه بعد از تاریخ شورا پژوهشی، در ماه پنجم باید اقدام توسط دانشجو صورت گیرد.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید