• راهنمایی دانشجویان و اساتید برای چاپ مقاله در نشریات معتبر انگلیسی و فارسی زبان
  • جستجوی سایت های علمی مرتبط و اطلاع رسانی به دانشجویان و اساتید
  • معرفی نیازها و موضوعات پژوهشی سازمان های دولتی و خصوصی به اساتید و دانشجویان
  • مشاوره و راهنمایی اعضاء هیئت علمی در خصوص در خصوص پایان نامه ها و فعالیت های پژوهشی
  • مشاوره و راهنمایی دانشجویان در خصوص پایان نامه ها و فعالیت های پژوهشی
  • شناسایی مجلات ISI و مجلات معتبر علمی پژوهشی داخلی و معرفی آنان به دانشجویان و اساتید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید