امور دانشجویی ارتباط مستقیم و زیادی با دانشجویان داشته و فراهم کننده نیازهای عمومی دانشجویان می باشد. سرفصل اصلی مواردی که امور دانشجویی مسئولیت آنرا برعهده دارد شامل موارد زیر است .
– امور فارغ التحصیلی که در خصوص امور فارغ التحصیلی، صدور کارت موقت، صدور دانشنامه مسئولیت داشته و دانشجویان از ابتدای ورود با تکمیل اطلاعات و پرونده خود باید در مراحل پایانی تحصیل با این واحد هماهنگ شوند.
– امور خدمات درمانی که مسئولیت رفع مشکلات احتمالی درمان و کمک اولیه و پیش بینی برای موارد غیر مترقبه را داشته و در صورت نیاز دانشجویان خدماتی در حد متعارف آماده می نماید.
– امور تغذیه و بوفه ، در خصوص تامین غذای گرم و همچنین مدیریت بوفه دانشجویی مسئولیت دارد.
– ایاب و ذهاب ، مسائل مربوط به تردد دانشجویان از تهران به ساوه و از ساوه به موسسه در حوزه مسئولیت این واحد می باشد.
– دفتر مشاوره درخصوص تکمیل پرونده سلامت دانشجویان و ارائه خدمات مشاوره مسئولیت داشته و دانشجویان بر اساس برنامه دفتر مشاوره می توانند از این خدمات استفاده کنند.
– خوابگاه و اقامتگاه ، دانشجویان متقاضی اقامت موقت و یا دائم در ساوه در رابطه با نیاز های خود با این امور لازم است هماهنگ نمایند.
– وام دانشجویی ، مسائل مربوط به دریافت وام دانشجویی نیز بر عهده این واحد است که بر اساس برنامه هر ترم اطلاعات در اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت.

امور فرهنگی یا فوق برنامه مسئولیت های برنامه ریزی و مدیریت برنامه های تفریحی، ورزشی … را برعهده داشته و با هماهنگی گروه های دانشجویی در طول سال تحصیلی برنامه هایی را دنبال می کنند . این برنامه ها در سرفصل های زیر قابل شناسایی است .
– مسافرت های زیارتی سیاحتی
– بازدیدهای علمی، تفریحی
– برگزاری نمایشگاه ها ، برپایی سخنرانی ها و محفل های ادبی ، علمی و دینی
– تشکیل گروه های هنری
– مسابقات ورزشی و هنری
– برگزاری مراسم مناسبتی، اعیاد ، مراسم مذهبی
– تشکیل گروه های نشریه ، شعر و ادبیات و انتشار نشریه های دانشجویی

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید