به گزارش معاونت دانشجوئی فرهنگی، شماره ۱۷ نشریه دانشجویی «سایبان» به همت جمعی از دانشجویان منتشر شد. این شماره ویژه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی می باشد.

۱.آقای امین حسینلو سردبیر نشریه
۲. کتایون خلج بابائی
۳.فاطمه احسنی ارانی
۴.جمال سعادتی
۵.غزل سعادتی
۶.مینو سلیمانی
۷.نرجس پارسا

نشریه داخلی دانشجویی موسسه آموزش عالی ناصر خسرو/ شماره هفدهم/ دی ماه 1400

لینک دانلود نشریه

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید