متن اخبار:

به گزارش معاونت دانشجوئی-فرهنگی، نشریه دانشجویی سایبان شماره 28 به همت جمعی از دانشجویان رشته روانشناسی موسسه منتشر شد.

۱.آقای امین حسینلو سردبیر نشریه
۲. کتایون خلج بابائی
۳.مهدیه حسنی
۴.زهرا هاشم نژاد
۵.نیکو پروین
۶.مینو سلیمانی
۷.نرجس پارسا
۸.فاطمه محمدی

لینک دانلود

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید