به گزارش معاونت دانشجوئی-فرهنگی، نشریه دانشجوئی «سایبان» شماره ۲۲ به همت جمعی از دانشجویان رشته روانشناسی موسسه منتشر شد. این شماره ویژه ایام امتحانات می باشد.

۱.آقای امین حسینلو سردبیر نشریه
۲. کتایون خلج بابائی
۳.مهدیه حسنی
۴.زهرا هاشم نژاد
۵.نیکو پروین
۶.مینو سلیمانی
۷.نرجس پارسا
۸.فاطمه محمدی

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید