به گزارش معاونت دانشجوئی-فرهنگی، ماهنامه علمی دانشجویی روانو شماره یک به همت سرکار خانم طاهره قربان حسینی مشاور موسسه منتشر شد.

لینک دانلود

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید