مؤسسه آموزش عالي ناصرخسرو همچنان درحال خدمت گزارى تا از بين رفتن ويروس كرونا؛

با دوخت ٤٠/٠٠٠ ماسك توسط دانشجويان گروه طراحى دوخت، طراحى لباس و گرافيك و اهداي آن به دانشكده علوم پزشكي و خدمات درمانى شهرستان ساوه.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید