• برگزاری بازارچه و کارگاه مهندسی فروش آذر 97

این بازارچه توسط گروه مدیریت و به راهنمایی آقای دکتر سید مهام الدین طباطبایی برگزار گردید
در این بازارچه خدمات و کالای مختلف توسط دانشجویان ارشد بازرگانی داخلی عرضه گردید.
  • برگزاری بازارچه و نمایشگاه تخصصی لباس و ملزومات توسط گروه طراحی و دوخت در زمستان 96

محصولات عرضه شده در این بازارچه از تولیدات دانشجویان طراحی و دوخت بود که به راهنمایی سرکار خانم سمانه صالحی فرد برگزار گردید.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید