دانشجویان عزیز توجه نمایند در هنگام مراجعه به موسسه ( درمواقع ضروری ) داشتن کارت واکسیناسیون دیجیتالی و ماسک الزامی می باشد.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید