كانون‌هاي فرهنگي، هنري و اجتماعي به عنوان يكي از شاخص‌ترين نمادهاي مشاركت دانشجويي، در تحقق امر ‹‹ توسعه فرهنگي ›› داراي نقش بزرگ و غير قابل انكار بوده و بستر مناسبي براي به فعاليت درآمدن خلاقيت‌ها، ظهور و بروز استعدادها و بالندگي فرهنگي فراهم مي‌نمايد و از همين رو همواره مركز توجه قشر فرهيخته دانشجو مي‌باشند.

کانون ها و انجمن های فعال در مؤسسه:

کانون طراحی و دوخت نقش هنر

کانون قرآن و عترت

انجمن علمی دانشجوئی روانشناسی

انجمن علمی دانشجوئی گرافیک

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید