دانشجویان لازم است علاوه بر منابع اصلی درس از منابع بیشتری برای تسلط بیشتر روی موضوعات درسی استفاده نمایند. به جز منابع به صورت کتاب و مجله، موسسه بانک اطلاعات کتاب ها و منابع الکترونیک را با برخورداری از بیش از هفتاد هزار عنوان فراهم نموده و دانشجویان با مراجعه حضوری می توانند از این منابع استفاده نمایند.

آیین نامه استفاده از کتابخانه:

  1. هر دانشجو فعال کتابخانه می تواند با ارائه کارت دانشجویی خود به طور رایگان عضو کتابخانه گردد.
  2. تعداد کتبی که هر دانشجو می تواند به امانت بگیرد 2جلد و در مواقع ضروری 3جلد می باشد.
  3. مدت زمان به امانت بردن هر کتاب 2هفته می باشد، در صورت نیاز به زمان بیشتر جهت تمدید مهلت به کتابخانه مراجعه نماید.
  4. در صورت مفقود شدن کتاب، دانشجو ملزم به پرداخت هزینه به روز کتاب، به کتابخانه می باشد.
  5. کتب مرجع، مجله ها و پایان نامه ها صرفا جهت مطالعه در سالن مطالعه کتابخانه می باشند و به امانت داده نمی شوند.
  6. دانشجویان جهت جستجو مطالب علمی و یا انجام فعالیت های تحقیقاتی می توانند با هماهنگی با مسئول کتابخانه از رایانه های موجود استفاده کنند.

کانال کتابخانه در تلگرام – برای دریافت اطلاعات فوری عضو این کانال شود

جزوات اساتید

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید