در آیین‌نامه دانشجویی باید و نبایدهایی وجود دارد که دانشجویان ملزم به رعایت کردن آن هستند. مثلا برابر این آیین‌نامه دانشجو مکلف است در تمام مدت تحصیل هرجا که به عنوان دانشجو حضور دارد آیین‌نامه انضباطی را رعایت کند و عملی که خلاف شئون دانشجو و ناقض آیین‌نامه انضباطی باشد انجام ندهد.

آیین‌نامه کمیته انضباطی

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید