دکتر زلفی‌گل، وزیر علوم: برنامه‌ریزی شد که دانشجویان مرد فارغ‌التحصیل دوره دکتری، دیگر به خدمت سربازی نروند و به‌جای سربازی یک طرح پسادکتری براساس نیازهای جامعه طراحی کنند.

▫️برای همین موضوع نیز وزارت علوم قرار است یک سوم یا یک دوم حقوق پسادکتری به این دانشجویان پرداخت کند و همین طرح هم به عنوان دوره پسادکتری و هم به عنوان سربازی برای آنها لحاظ شود.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید